Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

Актуальныя пытанні аб апякунскім савеце

Пытанне: Што такое апякунскі савет і хто прымае рашэнне аб яго стварэнні?

Адказ: Апякунскі савет з'яўляецца органам самакіравання ўстановы адукацыі і ствараецца з мэтай аказання садзейнічання ў забеспячэнні яго дзейнасці і развіцця. Рашэнне аб стварэнні апякунскага савета прымаецца ініцыятыўнай групай, у склад якой могуць уваходзіць законныя прадстаўнікі навучэнцаў, педагагічныя работнікі, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і іншых арганізацый, іншыя асобы.

Пытанне: Якім дакументам рэгламентуецца дзейнасць апякунскіх саветаў у рэспубліцы?

Адказ: Дзейнасць апякунскіх саветаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Палажэннем аб апякунскай радзе ўстановы адукацыі, зацверджаным пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 25.07.2011 № 146.

Пытанне: Хто ўзначальвае апякунскі савет? Хто ўваходзіць у склад апякунскай рады школы?

Адказ: Вышэйшым органам кіравання папячыцельскім саветам з'яўляецца агульны сход. Узначальвае агульны сход апякунскага савета старшыня апякунскай рады, які выбіраецца на 3 гады. У склад апякунскай рады могуць уваходзіць законныя прадстаўнікі навучэнцаў, педагагічныя работнікі, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і іншых арганізацый, іншыя асобы. Выкананне членамі апякунскага савета сваіх функцый ажыццяўляецца выключна на бязвыплатнай аснове. Пытанне: На рашэнне якіх задач накіравана дзейнасць апякунскіх саветаў?

Адказ: Задачамі дзейнасці апякунскага савета з'яўляюцца:

- садзейнічанне установе адукацыі ў развіцці матэрыяльна-тэхнічнай базы, забеспячэнні якасці адукацыі;

- распрацоўка і рэалізацыя планаў сваёй дзейнасці ў інтарэсах ўстановы адукацыі;

- садзейнічанне ў паляпшэнні ўмоў працы педагагічных і іншых работнікаў установы адукацыі;


- вызначэнне напрамкаў, форм, памераў і парадку выкарыстання сродкаў апякунскага савета, у тым ліку на: - умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы; - удасканаленне арганізацыі харчавання навучэнцаў; - правядзенне спартыўна-масавых, фізкультурна-аздараўленчых, сацыяльна-культурных, адукацыйных мерапрыемстваў; - іншыя мэты, не забароненыя заканадаўствам; - садзейнічанне ва ўсталяванні і развіцці міжнароднага супрацоўніцтва ў сферы адукацыі; - мэтавае выкарыстанне сродкаў апякунскага савета.

Пытанне: Ці мае права кіраўнік установы адукацыі прыцягваць для фінансавання школы сродкі бацькоў?

Адказ: У адпаведнасці з Палажэннем аб апякунскай радзе ўстановы адукацыі фінансаванне ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі можа ажыццяўляцца з розных крыніц, не забароненых заканадаўствам. Для вырашэння актуальных задач устаноў агульнай сярэдняй адукацыі кіраўнік ва ўзаемадзеянні з папячыцельскім саветам мае права прыцягваць дадатковыя крыніцы фінансавання, у тым ліку спонсарскую дапамогу і сродкі бацькоў. Бацькоўская дапамога можа аказвацца толькі на добраахвотнай аснове. Пералік сродкаў ажыццяўляецца па квітанцыі на разліковы рахунак установы адукацыі.

Пытанне: Як фармуюцца фінансавыя сродкі апякунскага савета?

Адказ: Фінансавыя сродкі апякунскага савета фарміруюцца з добраахвотных узносаў, якiя залiчваюцца на бягучы (разліковы) рахунак па ўліку пазабюджэтных сродкаў установы адукацыі, і выкарыстоўваюцца па мэтавым прызначэнні ў адпаведнасці з рашэннем апякунскага савета.

 

 

 

Вопрос: Что такое попечительский совет и кто принимает решение о его создании? 
Ответ: Попечительский совет является органом самоуправления учреждения образования и создается с целью оказания содействия в обеспечении его деятельности и развития.  Решение о создании попечительского совета принимается инициативной группой, в состав которой могут входить законные представители обучающихся, педагогические работники, представители общественных объединений и других организаций, иные лица. 

Вопрос: Каким документом регламентируется деятельность попечительских советов в республике? 
Ответ: Деятельность попечительских советов осуществляется в соответствии с Положением о попечительском совете учреждения образования, утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25.07.2011 № 146. 

Вопрос: Кто возглавляет попечительский совет? Кто входит в состав попечительского совета школы? 
Ответ: Высшим органом управления попечительским советом является общее собрание. Возглавляет общее собрание попечительского совета председатель попечительского совета, избираемый на 3 года. В состав попечительского совета могут входить законные представители обучающихся, педагогические работники, представители общественных объединений и других организаций, иные лица. Выполнение членами попечительского совета своих функций осуществляется исключительно на безвозмездной основе. 

Вопрос: На решение каких задач направлена деятельность попечительских советов? 
Ответ: Задачами деятельности попечительского совета являются: 

- содействие учреждению образования в развитии материально-технической базы, обеспечении качества образования; 
- разработка и реализация планов своей деятельности в интересах учреждения образования; 
- содействие в улучшении условий труда педагогических и иных работников учреждения образования; 

- определение направлений, форм, размеров и порядка использования средств попечительского совета, в том числе на: 
- укрепление материально-технической базы; 
- совершенствование организации питания обучающихся; 
- проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, социально-культурных, образовательных мероприятий; 
- иные цели, не запрещенные законодательством; 
- содействие в установлении и развитии международного сотрудничества в сфере образования; 
- целевое использование средств попечительского совета. 

Вопрос: Имеет ли право руководитель учреждения образования привлекать для финансирования школы средства родителей? 
Ответ: В соответствии с Положением о попечительском совете учреждения образования финансирование учреждений общего среднего образования может осуществляться из разных источников, не запрещенных законодательством. Для решения актуальных задач учреждений общего среднего образования руководитель во взаимодействии с попечительским советом имеет право привлекать дополнительные источники финансирования, в том числе спонсорскую помощь и средства родителей. Родительская помощь может оказываться только на добровольной основе. Перечисление средств осуществляется по квитанции на расчетный счет учреждения образования. 

Вопрос: Как формируются финансовые средства попечительского совета? 
Ответ: Финансовые средства попечительского совета формируются из добровольных взносов, зачисляемых на текущий (расчетный) счет по учету внебюджетных средств учреждения образования, и используются по целевому назначению в соответствии с решением попечительского совета. 

Раздзелы сайта